បោះពុម្ភផ្សាយ

다운로드
Title
ការវិវឌ្ឍន៍នៃប្រព័ន្ធថវិកាកម្ពុជា
 1 file(s)  194 downloads
បោះពុម្ភផ្សាយ 30/11/2018 Download
ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុៈ សមិទ្ធផល (២០១៣-២០១៨) និងទិសដៅ
 1 file(s)  227 downloads
បោះពុម្ភផ្សាយ 30/11/2018 Download
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ដំណាក់កាលទី៣) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 1 file(s)  476 downloads
បោះពុម្ភផ្សាយ 30/11/2018 Download
    다운로드 3dmark 13 download 슈퍼 마리오 메이커 다운로드 다운로드